Consisteix en comprovar que l´alumnat aplica allò après a noves situacions, o sigui que sàpiga transferir. Si no es planifiquen activitats de transferència, els alumnes encara que puguin recordar els coneixements, no els empren (Perkins, 2007).
Es crearà una situació-problema que han de resoldre per demostrar que són competents, és a dir que se’n saben sortir aplicant coneixements, habilitats i valors.

Exemples:
Què ha passat amb les hipòtesi que havíeu plantejat?
– Quines plantes han crescut més, les que heu regat molt, poc o a mitges? Les que han estat al sol o a l’ombra? Les que tenien arena a la terra o les que hi tenien fems?
– Què heu après?
– Quines noves preguntes teniu ara?
Creieu que els animals necessiten un tractament similar per crèixer? En què es semblen? En què es diferencien?. I les persones?

Seqüència didàctica
Recursos per treballar la SD dels projectes interdisciplinaris
1ª setmana de classe
Dinàmiques, Clima i organització d´aula.
Aprenentatge cooperatiu
Com formar els equips?Tècniques