M’ha agradat aquesta definició:

  • Una competència és la forma en què una persona empra tots els seus recursos personals (habilitats, actituds, coneixements i experiències) per a resoldre de forma adequada una tasca en un context definit. Font: Proyecto Atlántida.

Però aquesta és més completa:

  • Una competència és la capacitat per a respondre amb èxit a exigències complexes d’un context particular mobilitzant coneixements i aptituds cognitives, però també aptituds pràctiques i components socials i comportamentals com actituds, emocions, valors i motivacions. Font: DeSeCo, OCDE, citat al document del Projecte Atlàntida.

La del Deptament d´Educació (decret currículum DOGC):

  • Entenem per competències l’aplicació dels coneixements, habilitats i actituds en la resolució de problemes en contextos diferents. Font: Currículum primària XTEC.

I els de Proyecto Atlàntida diuen una cosa maca:

  • Les competències no substitueixen el currículum sinó que han d’exercir una funció integradora (interdisciplinària) dels seus components. (MEC, Currículo y competencias básicas, 2005)…. tant de bo!!!

Taules de correspondències entre continguts curriculars i competències, de secundària i primària (J. Cañamares)

Documentació sobre CCBB (CRP de Granollers)