El contingut “Anàlisi dels principals paisatges agraris a Catalunya”

es pot plantejar amb la pregunta: maduixes per Nadal?

Orientacions per l´elaboració del currículum de ciències socials a l´ESO, del Departament d´Educació (2009)