Estudi de cas per a nivell 2, mòdul 1 d´ESPA

Centre CEPA Ciutadella de Ciutadella.

Matèries:Llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa, ciències socials i matemàtiques

Durada: 2 setmanes

Autors:

Ximena Talavera Campo, Vicenta Estada Gimeno, Sara Benejam Biescas, Juan Francisco Sebastián Sebastián, Guillem Lluch Moll

Tagged with →