Activitat senzilla però efectiva per tal d´ajudar els alumnes a practicar vàries estratègies: la metacognició, la connexió amb els seus coneixements i el qüestionar-se.

Alumnes de 1r de l´Escola Pintor Torrent de Ciutadella (Menorca), practicant després del modelatge de la mestra (Júlia Al·lès).

Alumnes de 1r de l´Escola Pintor Torrent de Ciutadella (Menorca), practicant després del modelatge de la mestra (Júlia Al·lès).

Objectius
  1. Si és una situació de lectura, practicar la metacognició, el pensar sobre el seu pensament mentre estan llegint per tal que siguin conscients de quan perden el fil o no ho entenen. Tot i que els adults creim que tots ja ho fan automàticament, a la pràctica, a l´aula hem comprovat que a 1r cicle els costa pensar al mateix temps que llegeixen i necessiten vàries sessions fins que són capaços de fer-ho sense ajuda.
  2. Si és un projecte, que els alumnes faixin visible el seu pensament, l´organitzin i l´enriqueixin a través del diàleg amb els companys i la mestra.
Font: A Teachers Treasure

Font: A Teachers Treasure

Situacions d´aula a les que es pot aplicar:
  • Projecte de treball: què sabem? què volem saber?
  • Recerca científica: què passarà, quines són les meves hipòtesis?
  • Treball de textos. Lectura. Per pràcticar les estratègies de metacognició, connectar amb coneixements previs, o la de qüestionar. Es pot fer abans, durant o després de la lectura.
  • Conferència. Per a planificar-la o per a fer una exposició oral original combinant el text oral amb el propi pensament.
  • Notícies. Per a anotar les parts d´una notícia: què, qui, com, quan, per què.


Seminari Educació Inclusiva organitzat pel CEP de Menorca. Gener 2013.
Procediment:
  1. La mestra fa modelatge, per exemple, si és una situació de lectura, un alumne llegeix i entre i entre, ella pensa en veu alta. Encara no s´escriu res al núvol. Si es tracta d´un projecte no convé fer un modelatge al moment inicial sinó després de que els alumnes hagin expressat les seves preguntes.
  2. Els alumnes de dos en dos imiten el procediment sense escriure (situació de lectura)
  3. En equips de 4 pensen en veu alta i anoten els seus pensaments.
Fonts emprades: