Les TIC no són un suport extern sinó que estan integrades dins la seqüència didàctica. A la part de baix hi ha la programació (molt senzilla) i les rúbriques.

Tagged with →