1995

Betty Hart i Todd R. Risley’s, al llibre “Meaningful Differences in the Everyday Experience of Young American Children, van demostrar que els pares que passen més temps parlant amb els seus fills tenen fills amb major vocabulari i gust per la lectura i van correlacionar el nº de paraules pares-fills amb la classe social.

El 2010 el NEW YORK TIMES es planteja si la introducció de les TIC (ordinadors, mòbils, IPAD….) dins les llars està capgirant la relació anterior. Al següent gràfic es compara el nº de paraules per hora que el pare o la mare dirigeix al fill quan està connectat (ON) i quan no hi està (OFF)

2010.